0 sztuk
za: 0.00 zł
Jesteś na: Strona główna Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU TODLER


§ 1.
Postanowienia ogólne
1.Sklep Internetowy Todler działający pod adresem http://www.todler.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez DS TRADE - Zimnoch prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
DS TRADE - Zimnoch Spółka Jawna, z siedzibą w Wasilkowie (16-010), ul. Białostocka 50, zarejestrowanym w CEDiG, numer NIP 966-210-41-34, numer REGON 36446933800000; KRS 0000618375, zwanym w niniejszym regulaminie „Todler”.
2.Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.todler.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów artykułów dziecięcych różnych producentów i importerów;
b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
d) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
e) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Todler skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
f) Newsletter – elektroniczna gazetka informacyjno – reklamowa wydawana periodycznie przez Todler, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
g) Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
h) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
i) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
j) Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail.

§ 2. Rejestracja i logowanie
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.todler.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail oraz hasło.
3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Todler danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych podmiotowi, o której mowa w § 11 ust. 4.
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
6. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Twoje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie numer telefonu.
7. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
8. W zakładce „Twoje konto” Klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

§ 3.
Składanie zamówień
1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej http://www.todler.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
2. W zamówieniu Klient wskazuje:
a) zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
b) adres, na jaki ma być dostarczony towar;
c) sposób dostawy albo odbioru;
d) sposób płatności.
3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”.
4. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, Todler wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Uruchomienie linku zwartego w mailu przychodzącym od Todler oznacza potwierdzenie zamówienia i zawarcie z Todler umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Celem uniknięcia przeoczenia wiadomości wysyłanych od Todler, sugeruje się, aby Klient sprawdził czy przedmiotowa wiadomość nie została przekierowana przez pocztę elektroniczną Klienta do wiadomości oznaczonych, jako „SPAM”.  
5. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.
6. Klient może także składać zamówienia poprzez:
a) pocztę elektroniczną na adres e-mail: sklep@todler.pl,
b) telefonicznie po połączeniu z numerem: + 48 732 850 600.

§ 4.
Ceny towarów
1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.todler.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.todler.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
5. Todler zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.todler.pl. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Todler obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Sklepie Todler.

§ 5.
Formy płatności i dostawy
1. Zapłaty za zamówione w Sklepie Internetowym produkty można dokonać:
a) gotówką, tzw. „za pobraniem” w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
b) przelewem elektronicznym;
c)  zwykłym przelewem na rachunek bankowy PKO BP
11 1020 1332 0000 1602 1007 5481, DS TRADE - Zimnoch sp.j. ul. Białostocka 50 Wasilków;
2. Todler umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą system oferowanego przez PayU S.A.z siedzibą Poznaniu.
3. W przypadku, gdy rachunek bankowy Todler nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Todler ulega rozwiązaniu.
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
5. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://www.todler.pl/czas-i-koszty-dostawy-c_50.html
6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się mailowo, na adres: sklep@todler.pl lub telefonicznie, na numer: + 48 732 850 600 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§ 6.
Realizacja zamówień
1.    Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2. Przy każdym towarze podana jest jego dostępność. Dostępność towaru oznaczona jest w następujący sposób:

    "Wysyłamy natychmiast" - towar jest wysyłany w przeciągu 24 godzin od momenty zaksięgowania płatności lub wybrania przesyłki „za pobraniem”,
    "Wysyłamy 1-3 dni" - wysyłka towaru nastąpi najpóźniej w przeciągu 3 dni od momentu zaksięgowania płatności lub wybrania przesyłki „za pobraniem”,
    "Towar niedostępny" - realizacja zamówienia na ten towar jest niemożliwa z powodu braku dostępności towaru zarówno w magazynach własnych jak i dostawców współpracujących.
3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Na termin otrzymania towaru składa się czas realizacji i czas dostawy.
4. Jeżeli Todler nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta drogą mailową lub telefonicznie i poprosi o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
5. Jeżeli Todler otrzymał już zapłatę od Klienta, a zajdą okoliczności opisane w ustępie poprzedzającym (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów), zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od informacji od Klienta zwrócić Klientowi całą sumę pieniężną albo różnicę wynikającą z mniejszego zamówienia.
6.    Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
7. Przed odebraniem przesyłki Todler zaleca sprawdzić czy opakowanie z towarem nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia Todler sugeruje jej nie przyjmować i w obecności pracownika poczty albo kuriera sporządzić protokół szkody.

§ 7.
Gwarancja. Wymiana towaru
1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają wymagane prawem atesty bezpieczeństwa oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.
3. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stronie www.todler.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W komentarzu do zamówienia należy podać „WYMIANA E-SKLEP” oraz numer poprzedniego zamówienia.
4. Numer nowego zamówienia, o którym mowa w ust. 3, Klient wskazać musi na formularzu wymiany/zwrotu w stosownej rubryce. Podlegający wymianie towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany i dowodem zakupu należy przesłać do Todler na adres: DS TRADE - Zimnoch sp.j. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, z dopiskiem: "WYMIANY E-SKLEP".
5. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru wymienianego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku, gdy rachunek bankowy Todler nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia wymiana nie zostanie zrealizowana.
6. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, Todler w terminie 3 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w formularzu wymiany.
7. Koszt przesłania do Todler wymienianego towaru pokrywa Klient.
8. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Todler.

§ 8.
Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)
1. Reklamacje należy składać na adres Todler wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
2. Składając reklamację należy dostarczyć lub przesłać do Todler reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym tu: * FORMULARZ REKLAMACYJNY *
3. Todler rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Todler naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy, wolny od wad lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 9.
Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Konsument w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Todler, na adres:
DS TRADE - Zimnoch sp.j. ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w tu: * FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY *
3. Udostępnienie przez Todler wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, na adres Todler wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
6. Do zwracanego towaru Konsument powinien dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego celem zwrotu pieniędzy na konto Konsumenta.
7. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez Todler towaru.
8. Todler zaleca odesłanie towaru w oryginalnych opakowaniach transportowych, jednocześnie informując, iż w żaden sposób nie zobowiązuje to Konsumenta do wysyłania, zwrotnego towaru w oryginalnych opakowaniach. 

§ 10.
Newsletter Sklepu Internetowego
1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Todler korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z Newsletterem lub skontaktować się z Todler.

§ 11.
Dane osobowe
1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych jest Todler. Ujawnione przez Klientów dane osobowe przetwarzane są w Zbiorze Danych Osobowych Klientów firmy DS TRADE - Zimnoch sp.j., zgłoszonym do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Struktura Sklepu Internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

§ 12.
Klauzula salwatoryjna
Jeśli którekolwiek postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
3.Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Todler w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Todler a Klientami będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wówczas wszelkie spory będą rozstrzygane sądownie.
5. Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące niniejszą Stronę Internetową stanowią własność Todler lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych. Wszystkie znaki towarowe (o ile występują na stronach) zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.
6. Wszystkie publikowane przez Todler materiały, niezależnie od formy, w jakiej są publikowane, chronione są prawami autorskimi. Rozpowszechnianie ich za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jest zabronione.
7. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2013 roku.
9. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie, a także pod adresem http://www.todler.pl/regulamin-sklepu-c_12.html.

Alior Bank, Visa, MasterCard, mTransfer, Credit
sklepy internetowe design maszynowicz.com
Zostaw swoją opinię
Twoja opinia:
Twoja ocena:
1
2
3
4
5
Twój podpis:
Kod z obrazka:
Przepisz obrazek
Zobacz wszystkie opinie
Opinie: 668